Az a személy, akinek személyes adatát kezeljük, a jogai gyakorlása érdekében az info@daymed.hu email címre küldött levelében vagy írásban a Day Med Kft. postacímére (1519 Budapest Pf. 511) küldött postai küldemény útján fordulhat hozzánk, mint Adatkezelőhöz. A kérelmet lehetőség van a Day Med Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez címezni, illetve fordulhat hozzá közvetlenül is munkaidőben a 06 1 794 8820 telefonszámon.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Jarács Rebeka

 

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a Day Med Kft. mint adatkezelő részére személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailen küldött megkeresések vonatkozásában, önálló döntés eredményeképpen megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó általános tájékoztató.

A Day Med Kft. ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

I. Adatkezelő, Adatfeldolgozó, Adattovábbítás

 1. Az adatkezelő neve:
  Day Med Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
 2. Az adatkezelő címe:
  Székhely: 2673 Csitár, Kórház utca
  Iroda: 1119 Budapest, Mérnök utca 12-14.
 3. Elérhetőség:
  levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 511;
  e-mail cím: info@daymed.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Jarács Rebeka, elérhetősége munkaidőben a 06 1 794 8820 telefonszámon.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag az üzenetrögzítő szolgáltatást ellátó cég, a [Opennetworks Kft., 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. cégjegyzékszám: 01 09 723926] (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) részére továbbítja abból a célból, hogy az adatfeldolgozó a következő feladatokat ellássa: az Ön telefonszáma, valamint az Ön által küldött hangüzenet rögzítése és továbbítása a Day Med Kft. részére.

Tájékoztatjuk, hogy nem szükséges az Ön hozzájárulása olyan adattovábbításhoz, amelyre jogszabály kifejezett felhatalmazást ad az adatkör és az adatkezelési cél pontos megjelölésével, valamint a hatóságok egyedi adatkéréseinek teljesítéséhez sem.  Adatkezelő kizárólag akkor teljesíti a hatóság adatkérését, ha az eljáró hatóság írásbeli megkeresésében pontosan megjelöli, hogy milyen törvényi felhatalmazás alapján, milyen adatokat, milyen eljárás céljából kér.

II. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő által folytatott valamennyi adatkezelés minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulása alapján történik. Hozzájárulásnak tekintendő, amennyiben Ön saját elhatározásából megkeres minket az általunk megadott elérhetőségek bármelyikén (e-mail cím, postacím, telefonszám), ott felveszi velünk a kapcsolatot, illetve kapcsolatfelvétel céljából üzenetet küld (a 2016/679/EU rendeletet az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján). A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő – munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.

III. Adatkezelés céljai

Az Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvétel érdekében kezeljük. Amennyiben Ön tájékoztatást kért tőlünk, az Ön által megadott elérhetőségeken fogjuk keresni Önt.

IV. A kezelt adatok köre:

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, ezek lehetnek: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, és esetlegesen az adatkezelés céljához közvetlenül kapcsolódó további Ön által közölt személyes adatok.

V. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli, vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig kezeli, amelyik korábban bekövetkezik. Tájékoztatjuk, hogy az Ön megkeresésére adott válaszunk megküldését követő 30. napon az adatkezelés célját megszűntnek tekintjük, és az Ön adatait töröljük (kivéve amennyiben egyéb okból szükséges az adatok további kezelése). Ön jogosult továbbá bármikor visszavonni a személyes adatai kezelésére adott hozzájárulását. Az Ön által adott hozzájárulás visszavonását a fent megadott elérhetőségek bármelyikén jogosult eljuttatni hozzánk. Ön ugyanezen elérhetőségeken kérhet az adatkezelésről tájékoztatást. Az Ön személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérését követően a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül) törlésre kerülnek.

VI. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:

(i)       az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;

(ii)      a személyes adatai helyesbítését kérni;

(iii)     a személyes adatai törlését kérni;

(iv)     a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

(v)      adathordozhatóság biztosítását kérni;

(vi)     tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);

(vii)    tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

VII. Adatbiztonság és egyéb tájékoztatás

Az adatok kezelése csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, csak olyan célból, amelyhez Ön hozzájárul, az ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

Amennyiben Ön betegtámogató programban vesz részt, az adatkezelés szabályait az Ön által kézhez vett adatvédelmi tájékoztató részletesen tartalmazza. Az álláspályázatra jelentkezőkre vonatkozó tájékoztatónkat szintén megtalálja a honlapunkon.

VIII. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Önnek ebben az esetben joga van az adatok törlését kérni, az adatkezelési hozzájárulást visszavonni.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünket a info@daymed.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:
Day Med Kft.
Frissítve: 2023. június 01.

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató pályázóknak

A Day Med Kft. ezúton tájékoztatja a pályázókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a pályázók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve:
  Day Med Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
 2. Az adatkezelő címe:
  2673 Csitár, Kórház utca 1.
 3. Elérhetőség:
  levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 511;
  e-mail cím: info@daymed.hu

 

I. Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő által folytatott valamennyi adatkezelés minden esetben a pályázók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján történik. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő – munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.

II. Az adatkezelés jogalapja:

A 2016/679/EU rendeletet az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázók önéletrajzuk Adatkezelő részére történő megküldésével előzetesen, önkéntes hozzájárulnak az adatkezeléshez; illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés (az esetleges munkaszerződése, vagy egyéb jogviszonyt rögzítő szerződés) megkötését megelőzően az érintett (azaz a pályázó) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

III. A kezelt adatok köre:

A pályázó által a jelentkezés során megadott adatok: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, fénykép, valamint az önéletrajzban és a nyilvános adatbázisokban szereplő, a pályázó által megjelenített és az adatkezelés céljához közvetlenül kapcsolódó további személyes adatok.

IV. Az adatkezelés célja:

Jelentkezés esetén a pályázó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja, hogy a Day Med mint Adatkezelő által meghirdetett, a pályázó számára szóba jöhető – végzettségének és szakmai pályafutásának megfelelő – álláslehetőséggel kapcsolatban a Day Med munkatársa felvegye a pályázóval a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken a pályázót értesítse, valamint a benyújtott pályázatát az Adatkezelő elbírálja.

V. Az adatkezelés időtartama:

A pályázó által önkéntesen kapcsolatfelvétel és a pályázat elbírálása céljából megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi időtartamig jogosult kezelni:

 • amennyiben a pályázó nem meghirdetett állásajánlatra nyújtotta be a pályázatát, abban az esetben a benyújtott anyag és valamennyi személyes adat 30 napon belül törlésre kerül, mivel a Day Med nem kezel adatbázist önéletrajzokkal kapcsolatban.
 • amennyiben a pályázó nem felel meg a pályázat feltételeinek, és a pályázat beérkezését követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó személyes meghallgatására, úgy a pályázó adatait a Day Med 30 napon belül automatikusan törli.
 • amennyiben a pályázót személyes meghallgatásra behívja a Day Med, úgy a pályázat eredményétől függetlenül – azaz, ha nem a pályázó lesz a nyertes pályázó – az adatait a pályázat elbírálását követő 6 hónapig megőrzi a Day Med annak érdekében, hogy amennyiben a nyertes pályázóval a munkaviszony a próbaidő alatt megszűnik, a pályázót a munkaviszony betöltésével kapcsolatban újra megkeresse.
 • nyertes pályázó esetén a pályázat teljes idejére a pályázat kapcsán hozott döntés meghozataláig és a kapcsolódó szerződés megkötéséig tart az adatkezelés; a munkaszerződés megkötését követően az adatkezelésre a munkaviszonyra irányadó szabályok szerint kerül sor
 • amennyiben a Pályázó az adatok törlését kéri, úgy az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

VI. A személyes adatok törlése:

A pályázó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a info@daymed.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított egy hónapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

VII. Adattovábbítás:

A jelentkezés keretében a pályázó által megadott személyes adatok harmadik személyek részére történő átadására nem kerül sor.

VII. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A pályázónak ebben az esetben joga van a pályázata visszavonására.

IX. A pályázók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A GDPR III. fejezete alapján a pályázó jogosult:

(i)         a pályázóra vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;

(ii)        a személyes adatai helyesbítését kérni;

(iii)       a személyes adatai törlését kérni;

(iv)       a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

(v)        adathordozhatóság biztosítását kérni;

(vi)       tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);

(vii)      tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

A kérelmet e-mailben a info@daymed.hu címre vagy a Day Med Kft. 1519 Budapest, Pf. 511. levelezési címére postai küldeményben kell eljuttatni, amire egy hónapon belül választ kap a Pályázó, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Munkáltató.

X. Jogérvényesítési lehetőségek:

A pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)

Üdvözlettel:
Day Med Kft.
Frissítve: 2020. október 02.

 

TÁJÉKOZTATÓ A BETEGTÁMOGATÓ PROGRAMOK KAPCSÁN MEGVALÓSULÓ KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL

A DayMed Kft. mint Programszervező betegtámogató programokat szervez különböző terápiákon lévő betegek számára, a Szponzorral kötött szerződés alapján. A Programszervező és a Szponzor betegtámogató programok során megvalósuló közös adatkezelésére vonatkozó szabályokat jelen tájékoztatóban foglaljuk össze, az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) meghatározottak alapján. A GDPR értelmében a Programszervező és a Szponzor a Közös Adatkezelés tekintetében közös adatkezelőnek minősül. Programnak nevezzük a jelen tájékoztató vonatkozásában a Programszervező által a Szponzor megbízásából szervezett betegtámogató programot.

A Szponzor személyéről, valamint a Közös Adatkezelésről a Programban résztvevő betegek a jelentkezési lap mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban részletes tájékoztatást kapnak.

 1. A KÖZÖS ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
 • Közös Adatkezelésben résztvevő felek:
  • Programszervező: DayMed Kft.
  • Szponzor: a Programot anyagilag támogató jogi személy, amely a Programszervezővel szerződéses kapcsolatban áll
  • Adatszolgáltató: a Programban önkéntes hozzájárulás alapján résztvevő beteg

 

 • Közös Adatkezelés célja:

A Programszervező az Adatszolgáltató adatait az alábbi célokkal kívánja kezelni:

  • az Adatszolgáltató azonosítása, az Adatszolgáltató Programba való beléptetésének kezdeményezése, regisztrációja;
  • a Program lebonyolítása az Adatszolgáltatóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás (személyesen, telefonon, levélben, e-mailen, sms-ben vagy az interneten);
  • az Adatszolgáltató által vagy róla, a Programmal érintett gyógyszerkészítmény vonatkozásában jelentett mellékhatások és/vagy nem kívánt hatások figyelése és jelentése, utánkövetése, és ebből a célból az Adatszolgáltatóval, valamint kezelőorvosával történő kapcsolatfelvétel tekintetében.

Az Adatszolgáltató adatait a Szponzor az alábbi kivételes esetekben kezelheti:

  • Szponzor által megbízott szerződéses monitor a Programmal kapcsolatos gyógyszerbiztonsági megfigyelési és jelentési kötelezettségeik teljesítésének ellenőrzése céljából az ellenőrzéshez szükséges mértékben és ideig kezelheti, azonban a szerződéses monitort ezen személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli a Szponzor felé;
  • gyógyszerbiztonsági események utánkövetése érdekében, a Program ideje alatt vagy azt követően történő kapcsolatfelvétel érdekében.

 

 • Közös Adatkezelés jellege: a Programszervező és a Szponzor között létrejött szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtása céljából szükséges valamennyi és bármilyen adatkezelés

 

 • Kezelés tárgyát képező Személyes Adatok kategóriái, amelyekhez a Szponzornak csak PV szempontból van hozzáférése: a Programszervező és a Szponzor között létrejött szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtása céljából szükséges valamennyi és bármilyen Személyes Adat:

A BETEG ADATAI:

  • Családi név
  • Utónév(ek)
  • Születési hely
  • Szül. év/hó/nap
  • Irányítószám
  • Értesítési postai cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Betegség, alkalmazott terápia

 

 • Közös Adatkezelés időtartama: Az Adatszolgáltató kérésére történő törlésig.

A Programszervező az Adatszolgáltató Programból való kilépéséig kezeli az Adatszolgáltató adatait, ezt követően az Adatokat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül anonimizálja, azaz (a személyazonosító adatok törlésével) átalakítja oly módon, hogy az adatok Adatszolgáltatóval való kapcsolatának helyreállítása többé már nem lehetséges.

 1. KÖTELEZETTSÉGEK

Mindkét Fél vállalja, hogy a Programszervező és a Szponzor között létrejött szerződést a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően teljesíti.

2.1. Az Adatszolgáltatók tájékoztatása

A Programszervező, illetve az általa kijelölt adatvédelmi tisztviselő felelős a Közös Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért.

2.2 Az Adatszolgáltatók hozzájárulása

Amennyiben a Közös Adatkezelés végzéséhez az Adatszolgáltató érvényes hozzájárulása szükséges, a Felek megállapodnak abban, hogy a Programszervezőt jelölik ki, mint az érvényes hozzájárulások begyűjtéséért felelős személyt.

2.3 Az Adatszolgáltatók azon kérelmeinek kezelése, melyekben jogaikat gyakorolják

Mindegyik Fél maga felel azért, hogy az adatbázisaiban, információs rendszereiben és bármilyen jellegű fájljaiban a szükséges javításokat és törléseket elvégezze, hogy azok megfeleljenek az Adatszolgáltatóknak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeinek, ha a joggyakorlás feltételei teljesülnek.

A Felek a Programszervezőt jelölik ki kapcsolattartóként az ilyen kérelmek átvételével és intézésével kapcsolatban.

2. 4 Adatfeldolgozók

A Programszervező az alább megnevezett szolgáltatókat veszi igénybe adatfeldolgozóként.

 1. Az Adatszolgáltató szakorvosa és/vagy egészségügyi asszisztense az Adatszolgáltató adatait – az Adatkezelő megbízásából – az alábbi céllal kezeli:
 • az Adatszolgáltató azonosítása, az Adatszolgáltató Programba való beléptetésének kezdeményezése, regisztrációja;
 • a Program lebonyolítása céljából az Adatszolgáltatóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás (személyesen, telefonon, levélben, e-mailen, sms-ben vagy az interneten);
 • az Adatszolgáltató által vagy róla, a Programmal érintett készítmény vonatkozásában jelentett mellékhatások és/vagy nemkívánatos események figyelése és jelentése tekintetében, ideértve az utánkövetés keretében történt megkeresést is, az Adatszolgáltató Programmal kapcsolatos elvárásainak, a Program továbbá annak során az Adatszolgáltató részére átadott információk hasznosságának megítélése, felmérése.
 1. A KHAM IT Kft. (cégjegyzékszáma: 01 09 203864, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) a Programban résztvevő Adatszolgaltató egyes adatainak rögzítésére a Programszervező online felület karbantartójaként kizárólag technikai célból adatfeldolgozóként hozzáférhet az online platformon rögzített adatokhoz.

2. 5 A Közös Adatkezelés biztonsága és titkossága

A Felek vállalják, hogy a Közös Adatkezelés és az érintett Személyes Adatok megfelelő szintű biztonságát és titkosságát mindenkor biztosítják, amennyiben a Közös Adatkezelésben saját létesítményeik, információs rendszereik, személyzetük, dokumentációik, adatbázisaik és/vagy vállalkozóik is érintettek.

 

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünket a info@daymed.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:
Day Med Kft.
Frissítve: 2021. február 1.