Az a személy, akinek személyes adatát kezeljük, a jogai gyakorlása érdekében az iroda@daymed.hu email címre küldött levelében vagy írásban a Day Med Kft. postacímére (1519 Budapest Pf. 511) küldött postai küldemény útján fordulhat hozzánk, mint Adatkezelőhöz. A kérelmet lehetőség van a Day Med Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez címezni, illetve fordulhat hozzá közvetlenül is munkaidőben a 06 1 794 8820 telefonszámon.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Győri Sándorné

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Day Med Kft. ezúton tájékoztatja a pályázókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a pályázók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve:
  Day Med Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
 2. Az adatkezelő címe:
  2673 Csitár, Kórház utca 1.
 3. Elérhetőség:

levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 511;

e-mail cím: iroda@daymed.hu

 

1.Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő által folytatott valamennyi adatkezelés minden esetben a pályázók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján történik. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő – munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

A 2016/679/EU rendeletet az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázók önéletrajzuk Adatkezelő részére történő megküldésével előzetesen, önkéntes hozzájárulnak az adatkezeléshez; illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés a szerződés (az esetleges munkaszerződése, vagy egyéb jogviszonyt rögzítő szerződés) megkötését megelőzően az érintett (azaz a pályázó) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

3. A kezelt adatok köre:

A pályázó által a jelentkezés során megadott adatok: Név (Keresztnév és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, fénykép, valamint az önéletrajzban és a nyilvános adatbázisokban szereplő, a pályázó által megjelenített és az adatkezelés céljához közvetlenül kapcsolódó további személyes adatok.

 

4. Az adatkezelés célja:

Jelentkezés esetén a pályázó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja, hogy a Day Med mint Adatkezelő által meghirdetett, a pályázó számára szóba jöhető – végzettségének és szakmai pályafutásának megfelelő – álláslehetőséggel kapcsolatban a Day Med munkatársa felvegye a pályázóval a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken a pályázót értesítse, valamint a benyújtott pályázatát az Adatkezelő elbírálja.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

A pályázó által önkéntesen kapcsolatfelvétel és a pályázat elbírálása céljából megadott adatokat az Adatkezelő az alábbi időtartamig jogosult kezelni:

 • amennyiben a pályázó nem meghirdetett állásajánlatra nyújtotta be a pályázatát, abban az esetben a benyújtott anyag és valamennyi személyes adat 30 napon belül törlésre kerül, mivel a Day Med nem kezel adatbázist önéletrajzokkal kapcsolatban.
 • amennyiben a pályázó nem felel meg a pályázat feltételeinek, és a pályázat beérkezését követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó személyes meghallgatására, úgy a pályázó adatait a Day Med 30 napon belül automatikusan törli.
 • amennyiben a pályázót személyes meghallgatásra behívja a Day Med, úgy a pályázat eredményétől függetlenül – azaz, ha nem a pályázó lesz a nyertes pályázó – az adatait a pályázat elbírálását követő 6 hónapig megőrzi a Day Med annak érdekében, hogy amennyiben a nyertes pályázóval a munkaviszony a próbaidő alatt megszűnik, a pályázót a munkaviszony betöltésével kapcsolatban újra megkeresse.
 • nyertes pályázó esetén a pályázat teljes idejére a pályázat kapcsán hozott döntés meghozataláig és a kapcsolódó szerződés megkötéséig tart az adatkezelés; a munkaszerződés megkötését követően az adatkezelésre a munkaviszonyra irányadó szabályok szerint kerül sor
 • amennyiben a Pályázó az adatok törlését kéri, úgy az adatok törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő törli az adatokat.

 

6. A személyes adatok törlése:

A pályázó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a iroda@daymed.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított egy hónapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

 

7. Adattovábbítás:

A jelentkezés keretében a pályázó által megadott személyes adatok harmadik személyek részére történő átadására nem kerül sor.

 

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A pályázónak ebben az esetben joga van a pályázata visszavonására.

 

9. A pályázók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A GDPR III. fejezete alapján a pályázó jogosult:

(I) a pályázóra vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;

(II)                a személyes adatai helyesbítését kérni;

(III)              a személyes adatai törlését kérni;

(IV) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

(V)               adathordozhatóság biztosítását kérni;

(VI) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást);

(VII) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

A kérelmet e-mailben a iroda@daymed.hu címre vagy a Day Med Kft. 1519 Budapest, Pf. 511. levelezési címére postai küldeményben kell eljuttatni, amire egy hónapon belül választ kap a Pályázó, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Munkáltató.

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek:

A pályázó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünket a iroda@daymed.hu e-mail címen.

 

Üdvözlettel:

Day Med Kft.

Frissítve: 2018. szeptember 20.